لیست کارگاه های آتی دانشکده

کارگاه های اتی اساتید

- روش تحقیق در علوم پزشکی

- ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

- مراقبت از بیماران قلبی عروقی

- مدیریت اطلاعات با نرم افزار endnote

 

کارگاه های آتی دانشجویان

- گزارش نویسی در پرستاری

- آشنایی با اینترنت

- مهارت های زندگی

- بیماری ایدز در نوجوانان

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷