لیست کارگاه های آتی دانشکده

-کمک های اولیه

-احیای نوزاد

- ICU

- CCU

- CPR

- زایمان بی درد

- زایمان فیزیولوژیک