لیست کارگاه های استعداد درخشان

کارگاه های سال 94 و 95
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ اجرا
1 آشنایی با مفاهیم اخلاقی مقدماتی دکتر مرضیه مسجودی 94/4/3
2 جستجوی منابع الکترونیک دکتر شادی دهقانزاده 94/4/21
3 اصول کلی مقاله نویسی دکتر شادی دهقانزاده 94/4/22
4 آمار تحقیقاتی دکتر احسان کاظم نژاد

94/5/11

94/5/12

5 کارآزمایی بالینی مقدماتی دکتر احسان کاظم نژاد 94/5/13
6 مطالعات کیفی دکتر احسان کاظم نژاد 94/5/13
7 متاآنالیز دکتر احسان کاظم نژاد 94/5/14
8 روش تحقیق مقدماتی دکتر مرضیه مسجودی

94/6/1

94/6/2

9 کارگاه 2 روزه استدلال بالینی دکتر رئیس السادات مرداد 95

 

ردیف
عنوان کارگاه های سال 96
1 روش تحقیق مقدماتی
2 جستجوی منابع الکترونیک
3 آمار تحقیقاتی
4 آشنایی با مفاهیماخلاق مقدماتی
5 کارازمایی بالینی مقدماتی
6 اصول کلی مقاله نویسی
7 مطالعات کیفی
8 متاآنالیز
9 استدلال بالینی

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷