لیست کارگاه های استعداد درخشان

ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ اجرا وضعیت اجرا
1 آشنایی با مفاهیم اخلاقی مقدماتی دکتر مرضیه مسجودی 94/4/3 اجرا شده
2 جستجوی منابع الکترونیک دکتر شادی دهقانزاده 94/4/21 اجرا شده
3 اصول کلی مقاله نویسی دکتر شادی دهقانزاده 94/4/22 اجرا شده
4 آمار تحقیقاتی دکتر احسان کاظم نژاد

94/5/11

94/5/12

اجرا شده
5 کارآزمایی بالینی مقدماتی دکتر احسان کاظم نژاد 94/5/13 اجرا شده
6 مطالعات کیفی دکتر احسان کاظم نژاد 94/5/13 اجرا شده
7 متاآنالیز دکتر احسان کاظم نژاد 94/5/14 اجرا شده
8 روش تحقیق مقدماتی دکتر مرضیه مسجودی

94/6/1

94/6/2

اجرا شده
9 کارگاه 2 روزه استدلال بالینی دکتر رئیس السادات مرداد 95 اجرا شده