لیست کارگاه های آتی اساتید

ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ اجرا وضعیت اجرا
1 Endnote دکتر رامین شعبانی 1394/9/17 -
2 SPSS دکتر احسان کاظم نژاد

1394/9/28

1394/9/29

1394/9/30

-