تقویم آموزشی تابستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مجتمع پرستاری مامایی

تقویم آموزشی ترم تابستان 94

انتخاب واحد:

روز دوشنبه94/4/1 لغایت روز جمعه 94/4/5

شروع کلاس ها: روز شنبه 94/4/6

پایان کلاس ها: روز چهارشنبه 94/5/28

شروع امتحانات: روز یکشنبه 94/6/1

پایان امتحانات: روز سه شنبه 94/6/10