تقویم آموزشی نیمسال اول


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مجتمع پرستاری مامایی

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-96

انتخاب واحد:

از روز سه شنبه مورخ 95/6/16 لغایت پنج شنبه مورخ 95/5/25

شروع کلاس ها: شنبه مورخ 95/6/27

حذف اضافه:

از روز شنبه مورخ 95/7/10 لغایت چهارشنبه مورخ 95/7/14

پایان کلاس ها: روز سه شنبه 95/10/14

شروع امتحانات: روز چهارشنبه شنبه 95/10/15

پایان امتحانات: روز پنج شنبه 95/10/30