دانشجویان پژوهشگر

- زهرا ایزددوست(پرستاری)

- سهیلا حسین زاده(پرستاری)

- الهه قربانی(پرستاری)

- سپنتا متقی جو(پرستاری)

- معصومه خاله اقلی تبریزی(پرستاری)

- سوزان پوراحمد(پرستاری)

- سیده مریم زنده رخ(پرستاری)

- ناهید کوهستانی(پرستاری)

- سیده مریم میررضائی(پرستاری)

- عاطفه نظامی(پرستاری)

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۴