مدیر گروه مامایی

نام کامل: سیده بهاره کامران پور

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت باروری

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشکده علوم پزشکی-گروه مامایی

درجه علمی: استادیار

مرتبه علمی: عضو هیأت علمی

تلفن تماس: 4-3343153-013 داخلی 1176

 ایمیل: kamranpour801@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹