مدیر گروه مامایی

نام کامل: معصومه پورمحسن

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای بهداشت باروری

محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-مجتمع پرستاری مامایی-گروه مامایی

درجه علمی: دانشجوی دکتری

مرتبه علمی: عضو هیأت علمی-مربی

تلفن تماس: 4-3343153-013 داخلی 1176

Email: masoumehpourmohsen@gmail.com