لیست اساتید مشاور گروه مامایی

لیست اساتید مشاور رشته مامایی بر اساس سال ورود به دانشگاه

نام استاد راهنما سال ورود به دانشگاه
خانم دکتر رخشایی 1396
خانم شجاعی 1395
خانم دکتر مسجودی 1394 A
خانم دکتر علیزاده 1394 B
خانم دکتر پور محسن 1393
آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۷