لیست اساتید مشاور گروه پرستاری

لیست اساتید مشاور رشته پرستاری بر اساس سال ورود به دانشگاه

نام استاد راهنما سال ورود به دانشگاه
آقای بابک روزبهان 1396
خانم الهام صادقی فر 1395
خانم سبحانه کوچک زاده طالمی 1394 A
خانم دکتر شادی دهقانزاده 1394 B
آقای رمضان صولتی 1393