لیست اساتید مشاور گروه پرستاری

لیست اساتید مشاور رشته پرستاری بر اساس سال ورود به دانشگاه
نام استاد راهنما سال ورود به دانشگاه
آقای بابک روزبهان 1394
خانم سبحانه کوچک زاده طالمی- خانم الهام صادقی فر 1393
خانم دکتر شادی دهقانزاده

آقای دکتر سید علی مجیدی

1392
خانم سبحانه کوچک زاده طالمی

آقای رمضان صولتی

1391
خانم الهام صادقی فر

آقای منصور ابراهیم زاده

1390