مامایی

واحد بالینی

1- اصول و فنون پرستاری و مامایی (پراتیک)

2- کاراموزی بیماری های زنان

3- طرح درس بهداشت جامعه بالینی

4- طرح درس کاراموزی نشانه شناسی

5- کارآموزی مدیریت

6- کاراموزی بیماریهای کودکان

7- کاراموزی نوزادان

8- کاراموزی بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

9-اصول مدیریت و کاربردهای آن در مامایی

10-بارداری زایمان 1

11-بارداری زایمان2

12-بارداری زایمان عرصه
 

13-کارورزی مدیریت
14-بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
 

                                                                                                                         

                                                                                                                        

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۸