مامایی

واحد بالینی
اصول مدیریت و کاربردهای آن در مامایی
مدیریت
اصول خدمات بهداشت جامعه و آموزش بهداشت
اصول و فنون پرستاری و مامایی
بارداری زایمان 1
بارداری زایمان2
بارداری زایمان عرصه
نوزادان
بییماری های کودکان
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
فیزیوپاتولوژی 2
بیماریهای زنان
نشانه شناسی