مامایی

واحد بالینی

1- اصول و فنون پرستاری و مامایی (پراتیک)

2- کاراموزی بیماری های زنان

3- طرح درس بهداشت جامعه بالینی

4- طرح درس کاراموزی نشانه شناسی

5- کارآموزی مدیریت

6- کاراموزی بیماریهای کودکان

7- کاراموزی نوزادان

8- کاراموزی بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

اصول مدیریت و کاربردهای آن در مامایی

بارداری زایمان 1

بارداری زایمان2

بارداری زایمان عرصه
 

                                                                                                                         

                                                                                                                        

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۷