مامایی

 1.  اصول و فنون مامایی

 2. اصول و مهارت های مامایی (پراتیک)

 3. تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی

 4. اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 5. مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری

 6. اصول خدمات بهداشتی

 7. اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (بهداشت 2)

 8. ارتباطات، آموزش و مشاوره 1

 9. بهداشت مادر و کودک و خانواده

 10. اختلال عمل جنسی و آموزش

 11. جنین

 12. ژنتیک

 13. زایمان فیزیولوژیک

 14. سونو گرافی

 15. بارداری و زایمان 1

 16. بارداری و زایمان 2

 17. بارداری و زایمان 3

 18. بارداری زایمان 4

 19. فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1

 20. فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2

 21. فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 3

 22. فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 4

 23. نوزادان

 24. بیماری های کودکان

 25. زبان انگلیسی

 26. روانشناسی

 27. بهداشت مادر و کودک و بارداری

 28. ایمنی شناسی

 29. روانپزشکی در مامایی

 30. تشریح2

 31. آمار حیاتی

 32. فیزیولوژی2

 33. فارماکولوژی

 34. بیوشیمی

 35. پزشکی قانونی

 36. تشریح 1

 37. سمیولوژی

 38. اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک

 39. فیزیولوژی 1

 40. میکروب شناسی نظری مامایی

 41. میکروب شناسی عملی مامایی

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۸