اهداف و وظایف

شرح و ظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

1. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

5. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۷