مدیریت دفتر توسعه

نام کامل: آرزو منفرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی -جراحی

محل اخذ آخرین مدرک: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- مجتمع پرستاری و مامایی - گروه پرستاری

درجه علمی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

Email: a.monfared88@gmail.com

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۷