مدیریت دفتر توسعه

نام کامل: الهام صادقی فر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی -جراحی

محل اخذ آخرین مدرک: دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-مجتمع پرستاری و مامایی-گروه پرستاری

درجه علمی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

Email: esadeghifar@ymail.com