مدیریت دفتر توسعه

نام کامل: سبحانه کوچک زاده طالمی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش کودکان

محل اخذ آخرین مدرک: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- مجتمع پرستاری و مامایی - گروه پرستاری

درجه علمی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: عضو هیأت علمی-مربی

Email: skouchakzadeh@gmail.com

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸