رشته های تحصیلی


کارشناسی پرستاری

عنوان رشته: پرستاری( nursing )         

مقطع : کارشناسی (BS)

تعریف رشته :

رشته پرستاری شاخه ای از علوم سلامت است که به ارائه مراقبتهای سلامت مبتنی بر دانش و توانمندیهای حرفه ای لازم در راستای تامین، حفظ  و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از پیشگیری تا نوتوانی می پردازد.

شرایط  و نحوه پذیرش در دوره:

به صورت متمرکز از بین داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی و از طریق آزمون سراسری، با داشتن شرایط تحصیلی سلامت جسمی و روانی لازم طبق مقررات.

 

 

 

 


 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۵