مدیر گروه

 نام کامل: بابک روزبهان

مرتبه علمی: عضو هیأت علمی- مربی

تلفن تماس: 4-3343153-013 داخلی 1176

Email: rouzbehan.bl@gmail.com, rouzbehan@live.com

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۴