درباره گروه

اعضاء هیأت علمی گروه پرستاری:

- بابک روربهان

- دکتر شهرام غلامرضایی دارسرا

- منصور ابراهیم زاده

- رمضان صولتی آناقیزی

- دکتر شادی دهقانزاده

- دکتر سید علی مجیدی

- سبحانه کوچک زاده طالمی

- فاطمه مودب

- آرزو منفرد

-محمدرضا اسدی

- دکتر سیده مریم موسوی

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۷