کارکنان

کارکنان مجتمع پرستاری و مامایی

 

نام مسئول قسمت

پست سازمانی

شماره تماس

فاطمه مهدیلو

مسئول آموزش پرستاری

0133343153-4 داخلی 1019

فاطمه مهدیلو

مسئول آموزش مامایی

0133343153-4داخلی 1144

میترا امیرجانی

مسئول پراتیک پرستاری و مامایی

0133343153-4داخلی 1223

 

 

 
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۹