کارکنان

کارکنان مجتمع پرستاری و مامایی

 

نام مسئول قسمت

پست سازمانی

شماره تماس

مینا اکبرپور

مسئول آموزش پرستاری

0133343153-4 داخلی 1019

سیده ساریه معصومی

مسئول آموزش مامایی

0133343153-4داخلی 1144

میترا امیرجانی

مسئول پراتیک پرستاری و مامایی

0133343153-4داخلی 1223

علی پیشه ور

مسئول دفتر ریاست دانشکده

0133343153-4داخلی 1224

 

 

 
آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۴