رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی : طیبه رهبر   

 آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی: دکترای سلامت زنان باردار

 مرتبه علمی : استاد یار

سوابق تحصیلی:

 

محل اخذ                                      رشته تحصیلی                    نوع مدرک
......................................................................................................................................................

دانشگاه علوم پزشکی شیراز              مامائی                              کارشناسی


دانشگاه علوم پزشکی ایران                مامائی                              کارشناسی ارشد 


دانشگاه دهلی (هندوستا ن)              سلامت زنان باردار               دکترا

 

سابقه آموزشی:

۱- عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۷۶ تاکنون .

۲- مربی حق التدریس در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ .

۳- مربی حق التدریس در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۱ .

۴- انجام خدمات مامایی در بیمارستان شهید باهنر شهر دهدشت استان کهکیلویه و بویراحمد از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ .

۵- انجام طرح در بیمارستان شهید نورانی شهرستان هشتپر از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ .

سابقه اجرائی:

-۱سه سال مدیریت گروه مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

-۲ سرپرست مجتمع پرستار ی و مامایی

فعالیتهای علمی و پژوهشی 

مقالات منتشر شده:
۱- « بررسی عوامل تنیدگی آور در اتاق زایمان و درجه تنش زایی عوامل از نظر مادران نخست زا »، چاپ در فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی استان گیلان / سال هفتم ـ شماره ۲۸ و ۲۹ پاییز و زمستان ۱۳۷۷ .

۲- « بررسی تاثیر استفاده از پارتوگراف در مرحله اول زایمان »، چاپ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان / سال نهم شماره ۳۵ و ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۷۹.

۳- « بررسی مقایسه ای اثر درمانی مفنامیک اسید و تن آرائی در تسکین درد قاعدگی دردناک دانشجویان دانشگاه آزاد »، چاپ در فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی استان- گیلان / سال یازدهم ،شماره ۴۱ و ۴۰ ـ تابستان و پاییز ۱۳۸۰.

۴- هیپنوتیزم در زایمان: چاپ در فصلنامه دانشجوئی علمی-پژوهشی پژواک اندیشه. سال اول-شماره اول-پائیز ۷۸

۵-ورزش در دوران بارداری۱:چاپ در ماهنامه پزشکی استان گیلان(هدیه مهر)(اطلاع رسانی پژوهشی آموزشی و خبری) شماره ۱۶-۱۵-اردیبهشت وخرداد ۱۳۹۱.

۶- ورزش در دوران بارداری۲:چاپ در ماهنامه پزشکی استان گیلان(هدیه مهر)(اطلاع رسانی پژوهشی آموزشی و خبری)-آذر ۱۳۹۱.

7- knowledge, Attitude, behavior, Practice (KABP) regarding HIV/AIDS among pregnant women attending PPTCT Program in New Delhi. J Communicable- disease (ISI). 39 (3) 2007:179-184

8- Effectiveness of HIV counseling services on knowledge , attitude , behavior and practice (KABP) among pregnant women attending PPTC program. J- Communicable disease (ISI). 41(3) 2009: 176-182.                                                                                    

برگزاری همایش:

- برگزاری همایش هیپنوتیزم در زنان و زایمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت «سال ۱۳۷۷»

- برگزاری همایش ورزشهای دوران بارداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت «سال ۱۳۷۸»

- برگزاری همایش خونریزی ها در دانشگاه آزاد واحد رشت «سال ۱۳۸۳»

مقالات ارائه شده در سمینارها:

- ارائه مقاله تحت عنوان هیپنوتیزم در زایمان در همایش هیپنوتیزم در زنان و زایمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت «سال ۱۳۷۷»

- ارئه مقاله تحت عنوان ورزش های دوران بارداری  در همایش ورزشهای دوران بارداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت «سال۱۳۷۸»

 - ارائه مقاله در همایش سراسری« درد » در خرداد سال۱۳۸۱  تحت عنوان بررسی مقایسه ای اثر درمانی مفنامیک اسید و تن آرامی در تسکین درد قاعدگی درد ناک دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۱۳۷۹  .

- ارائه مقاله تحت عنوان خونریزی پس از زایمان در همایش خونریزی ها در دانشگاه آزاد واحد رشت (سال ۱۳۸۳)

- ارائه پوستر هیپنوتیزم در زایمان در کنگره ملی سلامت خانواده (تهران) دی ماه ۱۳۸۷.

- ارائه مقاله:

Effectiveness of HIV counseling services on knowledge, Attitude, behavior, Practice (KABP) regarding HIV/AIDS among pregnant women attending

PPTCT Program in New Delhi. 35 Annual National Conference: Indian Association of preventive and social medicine ( IAPSMCON)2008 23-25- JANUARY(India)

- ارائه مقاله:

knowledge, Attitude, behavior, Practice (KABP) regarding HIV/AIDS among pregnant women attending PPTCT Program in New Delhi. 34 Annual National- Conference Indian Association of preventive and social medicine ( IAPSMCON) 24-27 FEB 2007 (India)

- ارائه پوستر:

Counseling and condom use among pregnant women attending obstetrics and gynecology on LOK NAYAK Hospital. 52 National Conference of Indian Public- Health Association 7-9 March 2008 India

- ارائه مقاله:

Effectiveness of HIV counseling services on knowledge, Attitude, behavior, Practice (KABP) regarding HIV/AIDS among pregnant women attending PPTCT Program in New Delhi

در یازدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری  رویان از تاریخ ۸۹/6۶/۲۳ لغایت ۸۹/۶/۲۶

- ارائه مقاله تحت عنوان هومیوپاتی د ر زنان و مامائی در سمینار طب مکمل در زنان و مامائی در نظام پزشکی رشت در تاریخ ۱/۹/ ۱۳۹۱.

- ارائه مقاله روش های غیر داروئی زایمان بی در د  در کنفرانس زایمان بی درد موسسه مهر رشت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

- ارائه مقاله تحت عنوان : تازه های پزشکی جهت زایمان آسان در همایش داخلی تازه های علوم مامائی و پرستاری ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

-ارائه پوستر تحت عنوان: مقایسه توموسنتزیس دیژیتالی پستان با ماموگرافی دیژیتالی و اولترا سونوگرافی در همایش ملی هفتمین کنگره سرطان پستان

مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲

تألیف کتاب

- تنظیم خانواده و جمعیت تألیف سال ۱۳۸۱ که چاپ ششم آن اخیراً صورت گرفته است .

-HIV/AIDS counseling  انتشارات Scholar pressدر آلمان  در سال ۱۳۹۳

پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و مامائی در سال ۱۳۹۳


طرح های پژوهشی انجام شده : 
 

۱- « بررسی تأثیر استفاده از پارتوگراف در مرحله اول زایمان مادران مراجعه کننده  به بخش زایمان بیمارستان آموزشی الزهرا رشت در سال ۱۳۷۹»

۲- « بررسی مقایسه ای اثر درمانی منفامیک اسید و تن آرامی در تسکین درد قاعدگی دردناک دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال ۱۳۷۹ »

۳- بررسی تأثیر استفاده از پارتوگراف در مرحله اول زایمان زنان نخست زا و چند زا با همکاری معاونت علوم پزشکی گیلان ( مجری طرح دانشگاه علوم

پزشکی گیلان است).

۴- بررسی میزان موفقعیت انجامICSI  (Intra cytoplasm sperm injection)تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم و ارتباط آن با کیفیت سلول جنین انتقال یافته در زنان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری مهرشهر رشت در سال ۱۳۹۰.

۵- بررسی فراوانی یافته های اپیدمیولوژیک وعلایم روانی قربانیان جرائم جنسی مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی رشت در سال۱۳۹۱(در دست اقدام)

شرکت در کارگاه ها:

۱-کارگاه آموزشی روش تدریس و ارزیابی در آبان ۱۳۷۷.

۲- کارگاه آموزشی روش تحقیق در مامائی و پرستاری به مدت ۴۰ ساعت در تیر ماه ۱۳۸۶.

۳- کارکاه آموزشیspss  به مدت ۳۴ ساعت در دانشگاه مولانا آزاد کشور هندوستان در سال۱۳۸۶.

۴-کارگاه "روش شناسی تحقیق وآمار حیاتی " به مدت ۴۰ ساعت در بهمن ماه ۱۳۸۹.

۵-کارگاه "آشنائی با شیوه های تولید و چاپ  مقاله های علمی در مجله های آی.اس.آی " به مدت 6 ساعت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

شرکت در دوره آموزشی:

- دوره مقاله نویسی به زبان فارسی به مدت ۱۴ ساعت  در شهریور۱۳۸۴

- دوره آشنائی با اینترنت به مدت۳۰ ساعت در آذر ۱۳۸۴

- شرکت دردوره  آموزشی Health promotion   در school of public health کشور هندوستان  به مدت۱۲ روز در سپتامبر ۲۰۰۶

- شرکت در دوره  آموزشی Orientation in medical research methodology and biostatics methods of analysis در Institute of cytology and preventive oncology  کشور هندوستان  به مدت  ۳۰ ساعت در نوامبر ۲۰۰۷

- شرکت در دوره, power point , internet and Email  Basic computer concepts دانشگاه دهلی کشور هندوستان  به مدت ۷ روز در دسامبر ۲۰۰۷

- شرکت در دوره آموزشی صفحات گسترده و اخذ گواهینامه در سال۱۳۸۹.

- شرکت در دوره آموزشی بانکهای اطلاعاتی و اخذ گواهینامه در سال۱۳۸۹.

- شرکت در دوره های آموزشی مدیریت فایل ها و اخذ گواهینامه در سال۱۳۸۹.

شرکت در کنفرانس ها:

- شرکت در کنفرانس (کنفرانس ماما و دارو) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۸۹.

- شرکت در کنفرانس ماهیانه انجمن باروری و ناباروری ایران در طول سال ۱۳۸۹.

- شرکت در کنفرانس:  

 National Research Conference on HIV/AIDS April 21-23 2006 India               

- شرکت در کنفرانس:

HIV/AIDS and Tuberculosis13-15 January 23-25 2006 India                                        

- شرکت در کنفرانس کاربرد های هیپنوتیزم در پزشکی در مرکز تحقیقات ناباروری مهر رشت در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۸

- شرکت در کنفرانس آسم وآلرژی در دوران بارداری و پس از زایمان در مرکز تحقیقات ناباروری مهر رشت در تاریخ۱۳۹۱/۶/۲۴

- شرکت در کنفرانس بیماری های شایع مغز و اعصاب در دوران بارداری در مرکز تحقیقات ناباروری مهر رشت در تاریخ۱۳۹۱/۹/۲۹

- شرکت در کنفرانس اورژانس های مامائی ،خونریزی های سه ماهه دوم و سوم در مرکز تحقیقات ناباروری مهر رشت در تاریخ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

- شرکت در کنفرانس تاثیر استرس بر بیماری ها در مرکز تحقیقات ناباروری مهر رشت در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵

- شرکت در کنفرانس تازه های سرطان پستان در مرکز تحقیقات ناباروری مهر رشت در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹

داوری مقالات:

۱- بررسی ارتباط مدت خونریزی قاعدگی با شاخص های انتروپومتریک مرتبط با چاقی در دانشجویان / تاریخ داوری۱۳۹۲/۶/۲۸

۲- شیوع دیابت بارداری و غربالگری آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان.

۳- تعیین رابطه مجموعه علائم سندرم پیش از قاعدگی و سطح کیفیت زندگی زنان در سنین باروری" مجله علمی-پژوهشی پرستاری و مامائی جامعه نگر

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۶

۴- مقایسه خودکارآمدی، کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم۱۳۹۳/۷/۲۱

داوری ارتقاء وضعیت استخدام اعضای هیئت علمی:

۱- عضو هیئت علمی واحد رشت از وضعیت قراردادی به آزمایشی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۲

۲- عضو هیئت علمی واحد رشت از وضعیت قراردادی به آزمایشی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۲

عضویت در کمیته ها:

۱- عضو کمیته ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده گروه های مستقل به مدت یک سال از تاریخ  ۱۳۹۲/۹/۱۶ الی ۱۳۹۳/۹/۱۶

۲- عضو کمیته ارتقاء کیفیت آموزشی واحد رشت به مدت یک سال از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۰ الی۱۳۹۳/۹/۱۰

۳- عضو کار گروه صلاحیت علمی هیئت اجرائی جذب هیئت علمی استان گیلان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰  تاکنون.

۴- عضو کار گروه برنامه  راهبردی رشته مامائی مرکز  توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی.

۵- نماینده دانشگاه آزاد اسلامی  جهت بازرسی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی.

داوری طرح:

- داوری طرح گروه پزشکی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹

- داوری طرح گروه پزشکی  پائیز ۱۳۹۳

ویراستاری علمی کتاب:

"اصول مراقبت های مادران باردار در کار آموزی بارداری و زایمان" در ۱۳۹۳/۵/۱۱

گواهینامه های فرهنگی:

۱- دوره اقتصاد سنجی کاربردی به مدت ۱۲ ساعت در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱

۲- دوره آشنائی با تفسیر سوره ملک به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۶

دریافت لوح سپاس:

شرکت در بخش کتبی نوزدهمین  دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در سال ۱۳۹۳