رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی : شادی دهقانزاده                                                                                                   1538848474-011.jpg

         آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی: دکترای تخصصی پرستاری

         مرتبه علمی : استاد یار

 

        سوابق علمی و پژوهشی

        Google Scholar
 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷