پیام ریاست دانشکده

بسمه تعالی

    دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر شت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجویان کارشناسی مامایی و پرستاری به منظور تأمین نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور و حل مشکلات نظام بهداشتی و ارتقاء سطح دانش در علوم بهداشتی را به عهده دارد. بدین منظور، سایت الکترونیکی حاضر که با هدف آشنایی اساتید محترم، دانشجویان عزیز و سایر بازدید کنندگان با دانشکده پرستاری مامایی طراحی گردیده و اطلاعات لازم را در مورد تاریخچه دانشکده، مدیریت، اعضاء هیأت علمی، کارکنان، دفتر توسعه آموزش و سایر آیتم ها در اختیار آنها قرار می دهد و رسالت دانشکده را تدوین می کند. با امید به اینکه در آینده نزدیک دانشکده پرستاری مامایی با تأسیس سایر رشته های علوم پزشکی توسعه بیشتری یافته و  قدم های اساسی را در ارتقاء دانش و کیفیت خدمات بهداشتی بردارد.    

رئیس دانشکده

طیبه رهبر

 

 

آدرس: رشت- دروازه لاکان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- مجتمع پرستاری مامایی

تلفن تماس: 4-33423153-013 داخلی 1222

ایمیل: Tayebeh_Rahbar@yahoo.com

فاکس: 33423308-334247060