تماس با ما

آدرس: رشت-دروازه لاکان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-مجتمع پرستاری مامایی

شماره تلفن دانشکده: 01333423153-4

فاکس: 01333423308

مدیران گروه پرستاری و مامایی: 1176

آموزش پرستاری: 1019

آموزش مامایی: 1144

پراتیک پرستاری: 1223

پراتیک مامایی: 1224

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۴