انجمن های علمی

 

برنامه انجمن علمی پرستاری-مامایی در سال 1394 تاریخ اجرا
1-درخواست انجمن علمی پرستاری برای بازدید علمی-آموزشی از یکی از مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان فومن در پاییز 94 مطرح گردید. پاییز 1394
2- درخواست انجمن علمی پرستاری برای برگزاری سخنرانی علمی با عنوان: مهارتهای زندگی 1( در ارتباط با مسائل روز جوانان) با سقف بودجه 5000000 ریال(پنج میلیون ریال) در پاییز 94 مطرح گردید. 1394/8/28
3- درخواست انجمن علمی پرستاری و مامایی برای برگزاری همایش داخلی با عنوان: عفونت های فصلی شایع با سقف بودجه 50000000(پنجاه میلیون ریال) در زمستان 94 مطرح گردید. پاییز 1394
4- درخواست انجمن علمی مامایی برای برگزاری کارگاه End note با تدریس آقای دکتر مهدی شهریاری با سقف بودجه 5000000 ریال(پنج میلیون ریال) 94 مطرح گردید. 1394/8/25
5- درخواست انجمن علمی مامایی برای برگزاری سخنرانی علمی با عنوان: مهارتهای زندگی 2(در ارتباط با مسائل روز جوانان) با سقف بودجه 5000000 ریال(پنج میلیون ریال) در پاییز 94 مطرح گردید. 1394/8/28
6- درخواست انجمن علمی مامایی برای بازدید علمی-آموزشی از شبکه بهداشتی درمانی استان و آشنایی با سیستم ارجاع/مرکز ناباروری(IVF) رشت در پاییز 94 مطرح گردید. پاییز 1394
7- سمینار خونریزی ها در زنان

1393

اجرا شده

8- غدد متابولیک

1393/12/5

اجرا شده