پرستاری

-اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای (ترمی)

-اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای (روزانه)

-اصول و فنون پرستاری

-مفاهیم پایه پرستاری

-پرستاری بیماریهای کودکان (ترمی)

-پرستاری بیماریهای کودکان (روزانه)

-پرستاری سلامت جامعه (ترمی)

-پرستاری سلامت جامعه(روزانه)

-فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار(آقای ابراهیم زاده)

-فرایند آموزش به بیمار

-آموزش به بیمار1

-آموزش به بیمار (روزانه)

-اختلالات متابولیک (ترمی)

-اختلالات متابولیک(روزانه)

-اختلالات متابولیک2

-پرستاری کودک سالم(ترمی)

-پرستاری کودک سالم(روزانه)

-پرستاری کودک سالم2(ترمی)

-پرستاری کودک سالم2(روزانه)

-پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد(ترمی)

-پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد(روزانه)

-مفاهیم بیماریهای داخلی و جراحی(ترمی)

-مفاهیم بیماریهای داخلی و جراحی(روزانه)

-بررسی وضعیت سلامت(ترمی)

-بررسی وضعیت سلامت(روزانه)

-سلامت فرد،خانواده،جامعه(ترمی)

-سلامت فرد،خانواده،جامعه(روزانه)

-آب و الکترولیت

-ICU

-خون

-پرستاری CCU

-تناسلی و پستان

-ارولوژی

-تنفس

-بهداشت محیط

-پرستاری چشم و گوش

-نفرولوژی

-مادر و نوزاد

-اختلالات دفعی گوارشی

-ارتوپدی

-عفونی

-روش تحقیق

-فناوری اطلاعات