کمیته های تخصصی دفتر توسعه آموزش

کمیته پژوهش در آموزش و جشنواره های آموزشی: دکتر شیوا علیزاده

کمیته مشورتی و شورای آموزش دانشجویی: دکتر مرضیه مسجودی

کمیته ارزشیابی و ارزیابی درونی و بیرونی: آرزو منفرد

کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس ها : فاطمه مودب

کمیته توانمندی اساتید : سبحانه کوچک زاده طالمی

کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی: آسیه نمازی

کمیته اعتبار بخشی : دکتر شادی دهقانزاده

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۷