کمیته های تخصصی دفتر توسعه آموزش

کمیته پژوهش: دکتر شادی دهقانزاده - آسیه نمازی

کمیته ارزشیابی و ارزیابی درونی و بیرونی: بابک روزبهان - الهام صادقی فر -  دکتر شیوا علیزاده - مهرانه شجاعی

کمیته برنامه ریزی آموزشی: رمضان صولتی آناقیزی- دکتر سیده بهاره کامرانپور

کمیته آموزشی اساتید: سبحانه کوچک زاده طالمی - دکتر شیوا علیزاده - دکتر مرضیه مسجودی

کمیته هدایت استعدادهای درخشان: دکتر سید علی مجیدی - زهرا رخشایی

کمیته آموزش پاسخگو: منصور ابراهیم زاده - دکتر معصومه اصغرنیا