فعالیت های کمیته

1- کارگاه روش تحقیق مقدماتی  مدرس خانم مرضیه مسجودی  تاریخ های 20 و 23 و 24 تیر ماه 1397

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷