معرفی کمیته

سرپرست کمیته : دکتر شادی دهقان زاده

 

دبیر کمیته: علی پیلوا دانشجوی پرستاری

 

اعضای شورای مرکزی:

1- دکتر شادی دهقان زاده

2- علی پیلوا دانشجوی پرستاری

3- حمید رضا شب دینی دانشجوی پرستاری

4- زهرا قلی پور دانشجوی پرستاری

5- سعیده ظهیریان دانشجوی پرستاری

6- فاطمه راوند دانشجوی پرستاری

7- طاهره عاشوری دانشجوی پرستاری

8- فاطمه عامر دانشجوی مامایی

9- هدیه حیدرزاده دانشجوی پرستاری

10- شکوفه بهمنیان دانشجوی مامایی

11- مهدی برمکی دانشجوی پرستاری

12- هاله غلامرضازاده دانشجوی مامایی

13- محمدعلی جان نثار دانشجوی پرستاری

14- علیرضا وسیعی دانشجوی پرستاری

15- الهام نیرومند دانشجوی مامایی

16- سونا بابایی دانشجوی پرستاری

17- فائزه صالحی دانشجوی مامایی

 

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر شادی دهقان زاده

علی پیلوا دانشجوی پرستاری

سبحانه کوچک زاده هیات علمی پرستاری

آسیه نمازی هیات علمی مامایی

طیبه رهبر هیات علمی مامایی

شیوا علیزاده هیات علمی مامایی

شکوفه بهمنیان دانشجوی مامایی

طاهره عاشوری دانشجوی پرستاری

سعیده ظهیریان دانشجوی پرستاری

محمدعلی جان نثار دانشجوی پرستاری

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷