رشته های تحصیلی


کارشناسی مامایی

مشخصات کلی برنامه و محتوای دروس دوره کارشناسی پیوسته مامایی بشرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است.

۱-  تعریف و هدف:

دوره کارشناسی مامایی یکی از دوره های آموزش عالی گروه پزشکی است که هدف آن تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی است بطوریکه با کارآئی و مهارت لازم بتوانند به عرضه خدمات گسترده بهداشتی و مامایی در جهت تامین سلامت مادران و کودکان جامعه اسلامی ایران بپردازند.

۲-  طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی مامایی چهار سال و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی مراکز آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس به صورت نظری، عملی و نظری – عملی و کارآموزی و کارآموزی در عرصه عرضه می شود. که در طی جلسات متعدد هفتگی آموزش مورد نظر انجام می یابد و یکسال آخر فقط به شکل کارآموزی در عرصه بهداشتی درمانی و تخصصی ارائه می شود. 

۳- نقش و توانائی:

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مامایی دارای توانائیها و مهارت های زیر خواهند بود:

۱- آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی گسترده به جامعه زنان در سنین باروری با درک نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانواده به منظورکمک به کم کردن میزان مرگ و میر مادر و نوزاد

۲-  مشاوره و راهنمائی خانواده در مورد بهداشت ازدواج و بهداشت نسل و مسائل دوران بارداری و بعد از زایمان و تنظیم خانواده

۳-  انجام کلیه مراقبتهای دوران بارداری، انجام زایمان و مراقبتهای بعد از زایمان از جسمی روانی و مراقبت نوزاد با مسئولیت کامل خود در بیمارستانها و منازل و یا مراکز زایمانی دیگر

۴-  تشخیص زودرس بیماریهای دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و جنین و نوزاد و شیرخوار کمک گرفتن از پزشک در مورد لزوم و انجام فوریت های مامایی در صورت عدم دسترسی به پزشک در مواقع اورژانس

۵-  انجام اپی زیاتومی و ترمیم آن با استفاده از بیحسی موضعی

۶-  تشخیص بیماریهای زنان و ارجاع به پزشک متخصص در صورت لزوم

۷-  گرفتن اسمیر از دهانه رحم و انجام معاینه پستان

۸-  پیشگیری از امراض زنان و بهداشت تنظیم خانواده در حد شرع مقدس اسلام و گذاردن IUD

۴-  ضرورت اهمیت:

باتوجه به موارد زیر ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره مشخص می شود

۱-  نیاز روزافزون زنان ایران به خدمات بهداشتی و مامایی به شکل مطلوب

۲-  نیاز به مامای تحصیل کرده در مراکز بهداشتی درمانی مختلف

۳-  نیاز به گسترش مراکز بهداشت مادر و کودک – تخت های بیمارستانی و گسترش مراکز زایمانی و زایشگاههای سیار به منظور ارائه خدمات مامایی

۴-  پایه ریزی و تقویت دوره کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۵