مدیرگروه

مدیر گروه مامایی

 

نام کامل: مهرانه شجاعی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-مجتمع پرستاری مامایی-گروه مامایی

درجه علمی: مربی

مرتبه علمی: عضو هیأت علمی

تلفن تماس: 4-3343153-013 داخلی 1176

Email: meh_sh_2003@yahoo.com

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷