درباره گروه


اعضاء هیأت علمی گروه مامایی:

- دکتر طیبه رهبر

- دکتر مرضیه مسجودی

- دکتر شیوا علیزاده

- دکتر معصومه اصغرنیا

- دکتر سیده بهاره کامرانپور

- دکتر معصومه پورمحسن 

- آسیه نمازی

- مهرانه شجاعی

- دکتر زهرا رخشایی

-

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۵